Algemene voorwaarden

Art 1 : Aanvaarden van de voorwaarden

De hiernavolgende voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en leveringen uitgevoerd door de firma en op de tussen de firma en de klant gesloten overeenkomsten, tenzij de firma schriftelijk een afwijkende overeenkomst heeft aangevraagd. De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts geldig indien ze overeenstemmen met de algemene voorwaarden van de firma of door deze schriftelijk werden aangevraagd.

Art 2 : Prijzen

De klant is strikt gehouden tot betaling van de prijs. Deze wordt vastgesteld in functie van de mark – en prijzenconjunctuur. Iedere verhoging van deze prijzenconjunctuur tussen het ogenblijk van het sluiten van de overeenkomst en de levering, zal aan de klant doorgerekend worden. De firma is in ieder geval gerechtigd om, in geval van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, zoals verhoging van rechten en accijnzzen op de te leveren produkten, verhoging van vrachtprijzen, verhoging van de prijzen van de basisprodukten, verhoging van de arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriële C.A.O.’s, wijzigingen in de valuta e.d. na het sluiten van de overeenkomst, een everedige prijsverhoging toe te passen. De betaling van iedere eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in dit artikel zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom. De B.T.W. en iedere andere belasting die niet vermeld of begrepen is in de prijs alsmede de vervoer- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant.

Art 3: Betaling

Alle facturen zijn op voorhand via overschrijving te betalen aan de firma, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Alle kosten en betaling zijn ten laste van de klant. Iedere factuur zal bij gebreke aan geschreven protest binnen de 8 dagen na haar verzending, door middel van een aangetekend schrijven, als aanvaard worden beschouwd.

Art 4: Levering en aanvaarding

De levering geschiedt via externe transporteur Bpost. De klant zal de bestelde goederen onmiddelijk bij de levering en ten laatste bij de aankomst op de plaats van bestemming, indien de goederen vervoerd worden, naar kwaliteit en kwantiteit onderzoeken. De klant dient de eventuele gebreken of tekortkomingen schriftelijk kenbaar te maken onmiddelijk nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken door vermelding op de leveringsbon en in ieder geval door schriftelijke bevestiging binnen de 24 uur, nadat hij ze ondekt heeft of diende te ontdekken. Klachten die de firma nadien bereiken worden niet meer aanvaard. Bij iedere klacht moet de firma de gelegenheid krijgen, het geleverde te controleren. Een en ander geldt op straffe van verval van alle rechten.

 

Art 5: Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat eerst na volledige betalling van de door de klant verschuldigde bedragen met inbegrip van eventuele intresten, verhogingen en kosten op de klant over. De firma is gerechtigd om alle aan de klant toebehorende goederen, die nog in zijn bezit of de door klant betaalde voorschotten te behouden als pand tot de klant al zijn verplichtingen tegenover haar heeft voldaan.

 

Art 6: Uitdrukkelijk ontbindend beding

Onverminderd de toepassing van hetgeen in het bijzonder is bepaald in de voorafgaande artikelen, hebben partijen het recht op de overeenkomst als ontbonden te beschouwen bij niet-naleving door de medecontractant van één van diens verplichtingen.

Art 7: Bevoegdheidsbeding

Elk geschil wordt beslecht door de rechtbank van de plaats van de maatschappelijke zetel.